TECHNOLOGIA


W procesie produkcji stali wytwarzany jest żużel stalowniczy, będący odpadem produkcyjnym osadzającym się na powierzchni pieca. Roztopiony, płynny żużel jest zlewany do komory żużlowej i przy użyciu specjalistycznego sprzętu jest odbierany ze stalowni i wywożony na zewnątrz w celu schłodzenia.

Kolejnym etapem przed przystąpieniem do przerobu odpadu jest dostarczenie wychłodzonego żużla do miejsca jego przerobu tj. do linii produkcyjnej. Do odbierania i transportowania płynnego żużla z bieżącej produkcji wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, użytkowany przez odpowiednio wyszkolonych ludzi. Na każdym etapie produkcji duże znaczenie ma wykorzystanie pół wieku doświadczeń w branży żużlowej zapewniając bezpieczne i wydajne operacje.

Linia produkcyjna

Linia do przerobu żużla składa się z serii taśmociągów, separatorów magnetycznych oraz dwupokładowych przesiewaczy wibracyjnych. Aktualnie użytkujemy w Polsce 3 wydajne linie do przerobu żużla, których konstrukcja jest efektem ponad 50 lat doświadczenia naszych fachowców w stalowniach USA. Odpad, który przerabia linia produkcyjna nie może przekraczać wielkości 300 mm, zatem żużel i złom wielkogabarytowy jest wstępnie rozbijany na mniejszy za pomocą kafara.

Żużel stalowniczy to odpad pohutniczy, w skład którego wchodzi od 4% do 11% składników metalicznych, które po odzyskaniu mogą był ponownie wykorzystywane jako złom wsadowy w procesie wytopu stali. Po dostarczeniu żużla stalowniczego na linię do przerobu żużla następuje proces separowania materiałów magnetycznych (złom) i niemagnetycznych (kruszywa).

Złom

Materiał magnetyczny sortowany jest na odpowiednie klasy złomu zgodnie z jego wielkością i procentową zawartością żelaza, a następnie jest umieszczany na odpowiednim taśmociągu i składowany w postaci małych pryzm. W wyniku zastosowania separacji magnetycznej uzyskujemy stalowy złom skrzepowy i surówkowy pozbawiony obcych zanieczyszczeń, stanowiący cenny materiał wsadowy dla hutnictwa.

Kruszywo

Podobnej procedurze poddawany jest materiał niemagnetyczny (żużel pozostały po oddzieleniu metalu), który podlega kruszeniu, a następnie tak powstałe kruszywo sortowane jest pod względem wielkości na kilka frakcji ziarnowych. W efekcie otrzymujemy czysty materiał o odpowiedniej frakcji ziarnowej, mający zastosowanie przy budowie dróg wszelkich kategorii, nasypów i w budownictwie ogólnym.

Tak uzyskany produkt, w przypadku żużla z bieżącej produkcji, musi był jeszcze leżakowany na składowisku przez minimum 6 miesięcy, aby mógł być bezpiecznie stosowany w drogownictwie i budownictwie inżynieryjno-lądowym. Natomiast kruszywo wyprodukowane z żużla pochodzącego z hałdy nadaje się bezpośrednio do użycia.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 
Harsco Metals&Minerals 2015
druk-cyfrowy.com.pl