PRODUKTY
SPRZEDAŻ
MARKETING

 

O FIRMIE

Harsco Metals Polska Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie
NIP 118-00-60-138
KRS 190436 sąd Rejonowy w Warszawie
Kapitał zakładowy 5 054 000 PLN

Firma Harsco Metals Polska Sp. z o.o. („Harsco Metals Polska”), powstała w 1994 r. na bazie technologii i kapitału amerykańskiego.
Jest wiodącym producentem kruszywa drogowego z żużli stalowniczych oraz złomu wsadowego. Ponadto firma świadczy także specjalistyczne usługi serwisowe dla hut żelaza i stali.

Swoją działalność zainicjowaliśmy w lipcu 1994 r. podpisaniem kontraktu z Hutą L.W. w Warszawie, i jeszcze w tym samym roku pozyskaliśmy kolejnych dwóch kontrahentów tj. Huty „Ostrowiec”„Zawiercie”.

Żużel stalowniczy to odpad pohutniczy powstający przy produkcji stali w stalowniach, w skład którego wchodzi od 4% do 11% składników metalicznych, które po odzyskaniu są ponownie wykorzystywane jako złom wsadowy w procesie wytopu stali.
Używając specjalistycznego sprzętu, Harsco Metals Polska odbiera płynny żużel ze stalowni, schładza go i następnie przewozi do swojej linii produkcyjnej w celu jego przetworzenia. Żużel pozostały po oddzieleniu metalu podlega kruszeniu i przesiewaniu na poszczególne frakcje ziarnowe. Powstałe kruszywo wykorzystywane jest w drogownictwie i budownictwie inżynieryjno-lądowym.

Aktualnie posiadamy swoje zakłady produkcyjne w Warszawie (przy „Hucie Lucchini Warszawa”), Ostrowcu Świętokrzyskim (przy Hucie Celsa Ostrowiec), Zawierciu (przy Hucie „CMC Zawiercie”) i w Bytomiu (hałda dawnej Huty „Zygmunt”), a także w Portugalii, Grecji i Rumunii. Poza żużlem z bieżącej produkcji stalowni zajmujemy się również przerobem hałd hutniczych i odlewniczych, które dotychczas stanowiły duży problem ekologiczno-urbanistyczny
W ten sposób przyczyniamy się do poprawy stanu naszego środowiska naturalnego i ochrony zasobów kamienia naturalnego.

Harsco Metals Polska od początku działalności przestrzega wszelkich przepisów związanych z ochroną środowiska. Kruszywa drogowe produkowane przez firmę spełniają wymagania ekologiczne i jakościowe Polskiej Normy PN-B-11115 z 1998r, której byliśmy inicjatorem i współtwórcą.

TECHNOLOGIA

Firma Alexander Mill Services International zmieniła nazwę na Harsco Metals Polska. Harsco Metals Polska jako jedyna w Polsce zapewnia hutom pełny, kompleksowy i całodobowy serwis związany z żużlem, zaczynając od ewakuacji płynnego żużla ze stalowni, poprzez jego schłodzenie, transport i przerób aż po dostawę wyprodukowanego złomu wsadowego.
Aktualnie użytkujemy w Polsce 6 wysokowydajnych linii do przerobu żużla, których konstrukcja jest efektem ponad 50 lat doświadczenia naszych fachowców w stalowniach USA.

Przy produkcji stali wytwarzany jest, jako odpad produkcyjny, żużel stalowniczy, który osadza się na powierzchni pieca. Roztopiony żużel jest zlewany do komory żużlowej, skąd jest odbierany przez ładowarki kołowe i wywożony na zewnątrz stalowni w celu schłodzenia.

Ostatnim etapem przed przystąpieniem do przerobu odpadu jest dostarczenie wychłodzonego żużla do miejsca jego przerobu tj. do linii produkcyjnej. Do odbierania i transportowania płynnego żużla z bieżącej produkcji wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt i odpowiednio wyszkoleni ludzie. Tutaj także bardzo pomaga pół wieku doświadczeń w branży żużlowej zapewniając bezpieczne i wydajne operacje.

Aby świadczyć całodobowe usługi hutnicze koniecznym jest korzystanie z odpowiednich ładowarek i wozideł technologicznych. Równolegle, właściwego typu maszyny stosujemy do przewożenia żużla z eksploatowanych hałd czyli starych składowisk hutniczych do linii produkcyjnej. Wszystkie z tych urządzeń są finansowane przez Harsco Metals Polska.

Linia do przerobu żużla składa się z serii taśmociągów, separatorów magnetycznych oraz dwupokładowych przesiewaczy wibracyjnych. Po dostarczeniu żużla stalowniczego na linię następuje proces separowania materiałów magnetycznych (złom) i niemagnetycznych (kruszywa).

Odpad, który przerabia linia produkcyjna nie może przekraczać 300 mm długości, więc żużel i złom wielkogabarytowy jest wstępnie rozbijany na mniejszy za pomocą kafara.
Materiał magnetyczny sortowany jest na odpowiednie klasy złomu zgodnie z jego wielkością i procentową zawartością żelaza, a następnie jest umieszczany na odpowiednim taśmociągu i składowany w postaci małych pryzm.

W wyniku zastosowania separacji magnetycznej uzyskujemy stalowy złom skrzepowy i surówkowy pozbawiony obcych zanieczyszczeń, stanowiący cenny materiał wsadowy dla hutnictwa.
Podobnej procedurze poddawany jest materiał niemagnetyczny, czyli kruszywo, sortowane pod względem wielkości na kilka frakcji.
Tak uzyskany produkt, w przypadku żużla z bieżącej produkcji, musi być jeszcze leżakowany na składowisku przez minimum 6 miesięcy, aby mógł być bezpiecznie stosowany w drogownictwie. Natomiast kruszywo wyprodukowane z żużla pochodzącego z hałdy nadaje się bezpośrednio do użycia.

W efekcie dostajemy czysty materiał o odpowiedniej frakcji ziarnowej, mający zastosowanie przy budowie dróg wszelkich kategorii, nasypów, w budownictwie ogólnym.

NASZE ZAKŁADY W POLSCE

mapa polski
HARSCO group
 

www.harsco.com

www.harscometals.com